Hàm EASTERSUNDAY

Trả về ngày tháng của hôm Chủ Nhật Phục Sinh cho năm đã nhập vào.

Cú pháp

EASTERSUNDAY(Năm)

Năm là một số nguyên nằm giữa 1583 và 9956, hay giữa 1 và 99. Bạn cũng có thể tính ngày nghỉ khác bằng phép cộng đơn giản dùng ngày tháng này.

Hôm Thứ Hai Phục Sinh = EASTERSUNDAY(Năm) + 1

Hôm Thứ Sáu Tuần Thánh = EASTERSUNDAY(Năm) - 2

Hôm Chủ Nhật lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 49

Hôm Thứ Hai lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 50

Ví dụ

=EASTERSUNDAY(2000) returns 2000-04-23.

=EASTERSUNDAY(2000)+49 returns the internal serial number 36688. The result is 2000-06-11. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.EASTERSUNDAY

Please support us!