Hàm EASTERSUNDAY

Trả về ngày tháng của hôm Chủ Nhật Phục Sinh cho năm đã nhập vào.

Syntax

EASTERSUNDAY(Năm)

Năm là một số nguyên nằm giữa 1583 và 9956, hay giữa 1 và 99. Bạn cũng có thể tính ngày nghỉ khác bằng phép cộng đơn giản dùng ngày tháng này.

Hôm Thứ Hai Phục Sinh = EASTERSUNDAY(Năm) + 1

Hôm Thứ Sáu Tuần Thánh = EASTERSUNDAY(Năm) - 2

Hôm Chủ Nhật lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 49

Hôm Thứ Hai lễ Hạ trần = EASTERSUNDAY(Năm) + 50

Example

=EASTERSUNDAY(2000) returns 2000-04-23.

=EASTERSUNDAY(2000)+49 returns the internal serial number 36688. The result is 2000-06-11. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Date & Time Functions

Hàm DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

Hàm DATEVALUE

Hàm DAY

Hàm DAYS

Hàm DAYS360

Hàm EASTERSUNDAY

Hàm EDATE

Hàm EOMONTH

Hàm HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

Hàm MINUTE

Hàm MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

Hàm NOW

Hàm SECOND

Hàm TIME

Hàm TIMEVALUE

Hàm TODAY

WEEKDAY

Hàm WEEKNUM

Hàm WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

Hàm WORKDAY

WORKDAY.INTL

Hàm YEAR

Hàm YEARFRAC

Please support us!