Đồ họa

Mở một trình đơn con để chỉnh sửa các thuộc tính về đối tượng đã chọn.

Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Xác định Thuộc tính Văn bản

Đặt các thuộc tính bố trí và thả neo về văn bản trong đối tượng kiểu vẽ hay văn bản được chọn.

Điểm

Bật/tắt chế độ Sửa điểm cho một con đường dạng tự do đã chèn.

Please support us!