Trợ giúp Nhập liệu

Nhập thông điệp bạn muốn hiển thị khi ô hay phạm vi ô được chọn trên trang tính.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


Hiển thị trợ giúp nhập liệu khi ô được chọn

Hiển thị thông điệp mà bạn nhập vào hộp Nội dung khi ô hay phạm vi ô được chọn trên trang tính.

Biểu tượng Cảnh báo

Nếu bạn nhập một chuỗi văn bản vào hộp Nội dung của hộp thoại này, sau đó bỏ trống hộp chọn, chuỗi văn bản bị mất.


Nội dung

Tựa đề

Hãy nhập tựa đề bạn muốn hiển thị khi ô hay phạm vi ô được lựa chọn.

Trợ giúp Nhập liệu

Hãy nhập thông điệp bạn muốn hiển thị khi ô hay phạm vi ô được lựa chọn.

Please support us!