Tiêu chuẩn

Ghi rõ những quy tắc thẩm tra cho (những) ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Ví dụ, bạn có thể xác định tiêu chuẩn như « Những số nằm giữa 1 và 10 », hay « Những chuỗi văn bản chứa đến 20 ký tự ».

Cho phép

Nhấn vào một tùy chọn thẩm tra cho (những) ô đã chọn.

Có sẵn những điều kiện theo đây:

Điều kiện

Hiệu ứng

Mọi giá trị

Vô hạn.

Whole numbers

Chỉ số nguyên tương ứng với điều kiện này.

Thập phân

Mọi số tương ứng với điều kiện đó.

Ngày

Mọi số tương ứng với điều kiện đó. Những giá trị được nhập vào được định dạng thích hợp lần kế tiếp hộp thoại này được gọi.

Time

Mọi số tương ứng với điều kiện đó. Những giá trị được nhập vào được định dạng thích hợp lần kế tiếp hộp thoại này được gọi.

Phạm vi ô

Cho phép chỉ giá trị đưa ra trong một phạm vi ô. Phạm vi ô này có thể được ghi rõ dứt khoát, hoặc dưới dạng một phạm vi đặt tên. Phạm vi có thể chứa một cột ô hay một hàng ô. Nếu bạn ghi rõ một phạm vi các cột và hàng, chỉ dùng cột đầu.

Danh sách

Cho phép chỉ giá trị được ghi rõ theo danh sách. Cũng có thể hỗn hợp các chuỗi và giá trị. Số ước tính thành giá trị của nó, vì thế, nếu bạn nhập số 1 vào danh sách, mục nhập 100% cũng là hợp lệ.

Biểu tượng Ghi chú

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


Độ dài văn bản

Các mục nhập có chiều dài tương ứng với điều kiện.

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Cho phẹp ô trắng

Cùng với tùy chọn Công cụ > Phát hiện > Nhãn dữ liệu sai, tùy chọn này xác định nếu ô trắng được hiển thị dạng dữ liệu sai (bị tắt) hay không (đã bật).

Hiện danh sách lựa chọn

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Sắp xếp các mục tăng dần

Sắp xếp danh sách lựa chọn theo thứ tự tăng dần, và lọc các bản sao ra danh sách. Không bật tùy chọn này thì theo thứ tự của nguồn dữ liệu.

Nguồn

Hãy nhập phạm vi ô chứa các giá trị hợp lệ hay văn bản.

Mục

Hãy nhập những mục nhập mà sẽ là giá trị hợp lệ hay chuỗi văn bản.

Dữ liệu

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Giá trị

Hãy nhập giá trị cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.

Tối thiểu

Nhập giá trị tối thiểu cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.

Tối đa

Nhập giá trị tối đa cho tùy chọn thẩm tra dữ liệu bạn đã chọn trong hộp Cho phép.

Please support us!