Validity

Định nghĩa dữ liệu nào hợp lệ co một ô hay phạm vi ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Validity.


tip

Bạn cũng có thể chèn một hộp liệt kê từ thanh công cụ Điều khiển và liên kết hộp liệt kê với một ô. Bằng cách đó, bạn có thể ghi rõ những giá trị hợp lệ trên trang Dữ liệu của cửa sổ thuộc tính hộp liệt kê.


Tiêu chuẩn

Ghi rõ những quy tắc thẩm tra cho (những) ô đã chọn.

Trợ giúp Nhập liệu

Nhập thông điệp bạn muốn hiển thị khi ô hay phạm vi ô được chọn trên trang tính.

Báo lỗi

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!