Nhóm lại

Các bảng DataPilot kiểu Nhóm lại thì hiển thị hộp thoại Nhóm lại cho hoặc giá trị hoặc ngày tháng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Bắt đầu

Ghi rõ đầu của tiến trình nhóm lại.

Tự động

Ghi rõ có nên bắt đầu nhóm lại ở giá trị nhỏ nhất, hay không.

Bằng tay ở

Ghi rõ nếu bạn nên tự nhập giá trị bắt đầu, hay không.

Kết thúc

Ghi rõ cuối của tiến trình nhóm lại.

Tự động

Ghi rõ có nên kết thúc nhóm lại ở giá trị lớn nhất, hay không.

Bằng tay ở

Ghi rõ nếu bạn nên tự nhập giá trị kết thúc, hay không.

Nhóm lại theo

Ghi rõ phạm vi giá trị theo đó tính các giới hạn của mọi nhóm.

Số ngày

Trong trường hợp nhóm lại các giá trị dữ liệu, tùy chọn này ghi rõ số các ngày theo đó cần nhóm lại.

Khoảng

Trong trường hợp nhóm lại các giá trị ngày tháng, tùy chọn này ghi rõ các khoảng theo đó cần nhóm lại.

Please support us!