Xoá

Xoá bảng DataPilot đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Pivot Table - Delete.


Please support us!