Cập nhật

Cập nhật bảng DataPilot.

Sau khi bạn nhập một bảng tính Excel chứa một bảng Pivot, hãy nhấn vào bảng đó, sau đó chọn mục trình đơn Dữ liệu > DataPilot > Cập nhật.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Please support us!