Tùy chọn

Hiển thị hay ẩn thêm tùy chọn lọc.

Tùy chọn

Phân biệt chữ hoa/thường

Distinguishes between uppercase and lowercase letters.

Biểu thức chính quy

Allows you to use regular expressions in the filter definition.

Bật tùy chọn Biểu thức chính quy thì cũng có thể sử dụng toán tử bằng EQUAL (=) và không bằng NOT EQUAL (<>) trong phép so sánh. Cũng có thể sử dụng những hàm này: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP.

Không nhân đôi

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

Phạm vi dữ liệu

Displays the name of the filtered data range in the table.

Please support us!