Lọc

Đặt các tùy chọn lọc cho dữ liệu.

Tiêu chuẩn Lọc

Bạn có khả năng xác định một bộ lọc mặc định cho dữ liệu, bằng cách lọc (v.d.) các tên trường, dùng tổ hợp các đối số biểu thức lôgic.

Toán tử

Select a logical operator for the filter.

Tên trường

Select the field that you want to use in the filter. If field names are not available, the column labels are listed.

Điều kiện

Select an operator to compare the Field name and Value entries.

Có sẵn những toán tử này:

Điều kiện:

=

bằng

<

nhỏ hơn

>

lớn hơn

<=

nhỏ hơn hay bằng

>=

lớn hơn hay bằng

<>

không bằng


Giá trị

Select the value that you want to compare to the selected field.

Tùy chọn

Hiển thị hay ẩn thêm tùy chọn lọc.

Please support us!