Chọn nguồn dữ liệu

Lựa chọn cơ sở dữ liệu và bảng hay truy vấn chứa dữ liệu cần dùng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


Lựa chọn

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

Cơ sở dữ liệu

Hãy lựa chọn cơ sở dữ liệu mà chứa nguồn dữ liệu cần dùng.

Nguồn dữ liệu

Hãy lựa chọn nguồn dữ liệu bạn muốn dùng.

Kiểu

Nhấn vào kiểu nguồn cho nguồn dữ liệu đã chọn. Bạn có thể chọn trong bốn kiểu nguồn: « Bảng », « Truy vấn », « SQL » hay « SQL sở hữu ».

Please support us!