Pivot Table

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể lựa chọn nguồn cho bảng DataPilot, sau đó thì tạo bảng riêng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Pivot Table.

Choose Data - Pivot Table - Insert or Edit.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Pivot Table.

Choose Data - Pivot Table.

From toolbars:

Icon Pivot Table

Pivot Table


Lựa chọn

Lựa chọn một nguồn dữ liệu cho bảng DataPilot.

Vùng chọn hiện thời

Sử dụng những ô đã chọn làm nguồn dữ liệu cho bảng DataPilot.

note

Các cột dữ liệu trong bảng DataPilot sử dụng cùng một định dạng số với hàng dữ liệu thứ nhất trong vùng chọn hiện thời.


Nguồn dữ liệu được đăng ký với LibreOffice

Sử dụng một bảng hay truy vấn trong một cơ sở dữ liệu được đăng ký với LibreOffice làm nguồn dữ liệu cho bảng DataPilot.

Nguồn/giao diện bên ngoài

Mở hộp thoại Bảng Dữ liệu, trong đó bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu của đồ thị.

Hộp thoại DataPilot

Please support us!