Bảng ưu tiên

Một bảng DataPilot cung cấp một bản tóm tắt về rất nhiều dữ liệu. Vậy bạn có thể sắp đặt lại bảng DataPilot để xem các bản tóm tắt khác nhau của dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Pivot Table.


DataPilot

Xoá

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể lựa chọn nguồn cho bảng DataPilot, sau đó thì tạo bảng riêng.

Cập nhật

Cập nhật bảng DataPilot.

Xoá

Xoá bảng DataPilot đã chọn.

Hộp thoại DataPilot

Please support us!