Hiện chi tiết (DataPilot)

Chèn một trang tính chi tiết có thêm thông tin về ô DataPilot hiện thời. Bạn cũng có thể nhấn đôi vào một ô DataPilot để chèn trang tính chi tiết. Trang tính mới hiển thị một tập hợp con các hàng từ nguồn dữ liệu gốc mà tạo thành dữ liệu kết quả được hiển thị trong ô hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Show Details (for some pivot tables).


Biểu tượng Ghi chú

Mục bị ẩn không phải được tính; các hàng cho mục ẩn được bao gồm. Chức năng Hiện chi tiết chỉ sẵn sàng cho bảng DataPilot dựa vào phạm vi ô hay dữ liệu của cơ sở dữ liệu.


Please support us!