Bỏ

Gỡ bỏ phác thảo khỏi phạm vi ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Remove Outline.


Please support us!