Tự động Phác thảo

Nếu phạm vi đã chọn chứa công thức hay tham chiếu, LibreOffice tự động phác thảo vùng chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Chẳng hạn, xem bảng theo đây:

Tháng Giêng

Tháng Hai

Tháng Ba

Quý 1

Tháng Tư

Tháng Năm

Tháng Sáu

Quý 2

100

120

130

350

100

100

200

400


Mỗi ô cho quý 1 và 2 chứa một công thức tổng ba ô bên trái. Nếu bạn áp dụng chức năng Tự động Phác thảo, bảng này được nhóm lại theo hai quý.

Để gỡ bỏ phác thảo, lựa chọn bảng, sau đó chọn mục trình đơn Dữ liệu > Nhóm lại và Phác thảo > Bỏ.

Please support us!