Rã nhóm

Rã nhóm vùng chọn. Trong một nhóm lồng nhau, những hàng/cột được thêm cuối cùng sẽ bị gỡ bỏ khỏi nhóm.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

Trên thanh Công cụ, nhấn vào

Biểu tượng

Rã nhóm


Tắt cho

Hàng

Gỡ bỏ khỏi một nhóm những hàng đã chọn.

Cột

Gỡ bỏ khỏi một nhóm những cột đã chọn.

Please support us!