Hiện chi tiết

Hiển thị chi tiết về hàng/cột đã nhóm lại mà chứa con trỏ. Để hiển thị tất cả các hàng/cột đã nhóm lại, lựa chọn bảng phác thảo, sau đó chọn lệnh này.

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.


Please support us!