Ẩn chi tiết

Ẩn chi tiết về hàng/cột đã nhóm lại mà chứa con trỏ. Để ẩn tất cả các hàng/cột đã nhóm lại, lựa chọn bảng phác thảo, sau đó chọn lệnh này.

To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose Data - Group and Outline – Show Details.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline - Hide Details.


Please support us!