Nhóm lại và Phác thảo

Bạn có thể tạo một phác thảo của dữ liệu, và nhóm lại các hàng và cột, để có khả năng co lại và giãn ra các nhóm bằng một cú nhấn chuột riêng lẻ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Group and Outline.


Ẩn chi tiết

Ẩn chi tiết về hàng/cột đã nhóm lại mà chứa con trỏ. Để ẩn tất cả các hàng/cột đã nhóm lại, lựa chọn bảng phác thảo, sau đó chọn lệnh này.

Hiện chi tiết

Hiển thị chi tiết về hàng/cột đã nhóm lại mà chứa con trỏ. Để hiển thị tất cả các hàng/cột đã nhóm lại, lựa chọn bảng phác thảo, sau đó chọn lệnh này.

Nhóm lại

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Rã nhóm

Rã nhóm vùng chọn. Trong một nhóm lồng nhau, những hàng/cột được thêm cuối cùng sẽ bị gỡ bỏ khỏi nhóm.

Tự động Phác thảo

Nếu phạm vi đã chọn chứa công thức hay tham chiếu, LibreOffice tự động phác thảo vùng chọn.

Bỏ

Gỡ bỏ phác thảo khỏi phạm vi ô đã chọn.

Please support us!