Kết hợp theo

Kết hợp theo

Hãy dùng phần này nếu các phạm vi ô bạn muốn kết hợp vẫn còn chứa nhãn. Bạn chỉ cần phải bật tùy chọn này nếu các phạm vi kết hợp chứa các nhãn tương tự, và dữ liệu được sắp đặt khác nhau.

Nhãn hàng

Dùng các nhãn hàng để sắp đặt dữ liệu đã kết hợp.

Nhãn cột

Dùng các nhãn cột để sắp đặt dữ liệu đã kết hợp.

Tùy chọn

Liên kết đến dữ liệu nguồn

Liên kết dữ liệu trong phạm vi kết hợp tới dữ liệu nguồn, và tự động cập nhật kết quả của tiến trình kết hợp khi dữ liệu nguồn bị thay đổi.

Tùy chọn

Ẩn các tùy chọn bổ sung.

Please support us!