Multiple Operations

Áp dụng cùng một công thức cho các ô khác nhau, nhưng với các giá trị tham số khác nhau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Multiple Operations.


Ứng dụng nhiều thao tác

note

Hộp Hàng hay Cột phải chứa một tham chiếu đến ô đầu tiên của phạm vi đã chọn.


note

Nếu bạn xuất ra MS Excel một bảng tính chứa nhiều thao tác, vị trí của mỗi ô chứa một công thức phải được xác định đầy đủ tương đối với phạm vi dữ liệu.


Mặc định

Công thức

Hãy nhập tham chiếu ô cho mỗi ô chứa một công thức bạn muốn dùng trong phép đa thao tác.

Hàng

Hãy nhập tham chiếu ô nhập liệu cần dùng làm biến cho các hàng trong bảng dữ liệu.

Cột

Nhập tham chiếu ô nhập liêu cần dùng làm biến cho các cột trong bảng dữ liệu.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Please support us!