Tùy chọn

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


Ngắt trang giữa các nhóm

Chèn một trang mới vào phía mỗi nhóm dữ liệu đã tính tổng phụ.

Phân biệt chữ hoa/thường

Tính lại các tổng phụ khi bạn thay đổi chữ hoa/thường của một nhãn dữ liệu.

Sắp xếp sẵn vùng tùy theo nhóm

Sắp xếp vùng bạn đã chọn trong hộp Nhóm lại theo của các thẻ Nhóm tùy theo những cột bạn đã chọn.

Sắp xếp

Bao gồm định dạng

Cũng tính các thuộc tính định dạng trong khi sắp xếp.

Thứ tự sắp xếp riêng

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Tăng dần

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Giảm dần

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Please support us!