Nhóm thứ 1, 2, 3

Hãy ghi rõ thiết lập cho đến ba nhóm tổng phụ. Mỗi thẻ có bố trí trùng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Nhóm lại theo

Lựa chọn cột cần dùng để điều khiển tiến trình tính tổng phụ. Nếu nội dung của cột đã chọn bị thay đổi, các tổng phụ được tự động tính lại.

Tính tổng phụ cho

Lựa chọn (những) cột chứa các giá trị cần tính tổng phụ.

Dùng hàm

Lưa chọn hàm toán học cần dùng để tính tổng phụ.

Please support us!