Nhóm thứ 1, 2, 3

Hãy ghi rõ thiết lập cho đến ba nhóm tổng phụ. Mỗi thẻ có bố trí trùng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Để chèn vào một bảng các giá trị tổng phụ :

  1. Kiểm tra xem mỗi cột của bảng vẫn còn có nhãn.

  2. Hãy lựa chọn bảng hay vùng bảng cho đó bạn muốn tính tổng phụ, sau đó chọn mục trình đơn Dữ liệu > Tổng phụ.

  3. Trong hộp Nhóm lại theo, lựa chọn cột vào đó bạn muốn thêm các tổng phụ.

  4. Trong hộp Tính tổng phụ, đánh dấu trong hộp chọn cho mỗi cột chứa các giá trị cần tính tổng phụ.

  5. Trong hộp Dùng hàm, lựa chọn hàm cần dùng để tính tổng phụ.

  6. Nhấn vào nút OK.

Nhóm lại theo

Lựa chọn cột cần dùng để điều khiển tiến trình tính tổng phụ. Nếu nội dung của cột đã chọn bị thay đổi, các tổng phụ được tự động tính lại.

Tính tổng phụ cho

Lựa chọn (những) cột chứa các giá trị cần tính tổng phụ.

Dùng hàm

Lưa chọn hàm toán học cần dùng để tính tổng phụ.

Please support us!