Subtotals

Tính tổng phụ cho mỗi cột bạn lựa chọn. LibreOffice sử dụng hàm SUM (tổng) để tự động tính các giá trị tổng phụ và tổng số tổng quát trong một phạm vi đã nhãn. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm khác để làm phép tính này. LibreOffice tự động nhận ra một vùng cơ sở dữ liệu đã xác định khi bạn đặt con trỏ vào nó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Subtotals.


Ví dụ, bạn có thể tạo một bản tóm tắt buôn bán cho một mã bưu điện nào đó dựa vào dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu khách.

Nhóm thứ 1, 2, 3

Hãy ghi rõ thiết lập cho đến ba nhóm tổng phụ. Mỗi thẻ có bố trí trùng.

Tùy chọn

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Xoá

Xoá các hàng tổng phụ trong vùng đã chọn.

Please support us!