Tự động lọc

Gỡ bỏ bộ lọc khỏi phạm vi ô được chọn. Để hiệu lực chức năng này, hãy nhấn vào trong vùng ô cho đó bộ lọc đã được áp dụng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters - Reset Filter.

On Table Data bar, click Reset Filter/Sort.

Biểu tượng

Reset Filter/Sort


Please support us!