Options

Hiển thị thêm tùy chọn lọc.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters - Standard Filter... - Options label.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... - Options label.


Tùy chọn

Phân biệt chữ hoa/thường

Phân biệt chữ hoa/thường khi lọc dữ liệu.

Phạm vi chứa nhãn cột

Bao gồm các nhãn cột trong hàng đầu của một phạm vi ô.

Chép kết quả vào

Bật tùy chọn này, rồi lựa chọn phạm vi ô trong đó bạn muốn hiển thị kết quả lọc. Bạn cũng có thể lựa chọn một phạm vi đặt tên trong danh sách.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Biểu thức chính quy

Cho phép bạn sử dụng ký tự đại diện khi xác định bộ lọc. Để xem danh sách các biểu thức chính quy được LibreOffice hỗ trợ, nhấn vào đây.

Bật tùy chọn Biểu thức chính quy, thì bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy trong trường « Giá trị nếu hộp liêt kê « Điều kiện » được đặt thành « = » (EQUAL, bằng) hay « <> » (UNEQUAL, không bằng). Cũng vậy với những ô tương ứng bạn tham chiếu cho một bộ lọc cấp cao.

Không nhân đôi

Loại trừ các hàng trùng trong danh sách dữ liệu đã lọc.

Giữ tiêu chuẩn lọc

Bật tùy chọn Chép kết quả vào, sau đó ghi rõ phạm vi đích đến, trong đó bạn muốn hiển thị dữ liệu đã lọc. Bật tùy chọn này thì phạm vi đích đến còn lại được liên kết đến phạm vi nguồn. Trước tiên, bạn cần phải xác định phạm vi nguồn dưới mục trình đơn Dữ liệu > Xác định Phạm vi dưới dạng một phạm vi cơ sở dữ liệu. Sau đó, bạn có thể áp dụng lại bộ lọc vào bất cứ lúc sau nào : nhấn vào phạm vi nguồn, sau đó chọn lệnh Dữ liệu > Cập nhật Phạm vi.

Phạm vi dữ liệu

Hiển thị phạm vi ô hay tên của phạm vi ô cần lọc.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Please support us!