More Filters

Hiển thị các lệnh để lọc dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters.


tip

LibreOffice automatically recognizes predefined database ranges.


Có sẵn những tùy chọn lọc theo đây:

Lọc chuẩn

Cho phép bạn đặt các tùy chọn lọc.

Lọc cấp cao

Xác định một bộ lọc cấp cao.

Tự động lọc

Gỡ bỏ bộ lọc khỏi phạm vi ô được chọn. Để hiệu lực chức năng này, hãy nhấn vào trong vùng ô cho đó bộ lọc đã được áp dụng.

Ẩn lọc tự động

Ẩn các nút lọc tự động trong phạm vi ô đã chọn.

Please support us!