Filters

Hiển thị các lệnh để lọc dữ liệu.

LibreOffice tự động nhận ra các phậm vi cơ sở dữ liệu đã xác định sẵn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters.


Có sẵn những tùy chọn lọc theo đây:

Lọc chuẩn

Cho phép bạn đặt các tùy chọn lọc.

Lọc cấp cao

Xác định một bộ lọc cấp cao.

Tự động lọc

Gỡ bỏ bộ lọc khỏi phạm vi ô được chọn. Để hiệu lực chức năng này, hãy nhấn vào trong vùng ô cho đó bộ lọc đã được áp dụng.

Ẩn lọc tự động

Ẩn các nút lọc tự động trong phạm vi ô đã chọn.

Please support us!