Tùy chọn

Đặt thêm tùy chọn sắp xếp.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Sort - Options tab.


Phân biệt chữ hoa/thường

Sắp xếp trước tiên theo chữ hoa, sau đó thì theo chữ thường. Đối với các ngôn ngữ Châu Á dùng chữ viết ghi ý, chương trình áp dụng các quy tắc đặc biệt.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú về các ngôn ngữ Châu Á dùng chữ viết ghi ý: bật tùy chọn Phân biệt chữ hoa/thường để áp dụng chức năng đối chiếu đa cấp. Đối chiếu đa cấp thì các mục nhập trước tiên được so sánh theo dạng nguyên thuỷ, bỏ qua chữ hoa/thường hay dấu phụ. Một khi tìm các mục ước tính là trung thì phân biệt theo dấu phụ (so sánh cấp thứ hai). Vẫn còn ước tính là trùng thì phân biệt theo chữ hoa/thường, độ rộng ký tự và khác biệt tiếng Nhật Kana (so sánh cấp thứ ba).


Phạm vi chứa nhãn cột/hàng

Bỏ sót hàng đầu hay cột đầu khỏi lựa chọn để sắp xếp. Thiết lập Hướng ở dưới hộp thoại thì xác định tên và chức năng của hộp chọn này.

Bao gồm định dạng

Bảo tồn định dạng hiện thời của ô bảng.

Enable natural sort

Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings. For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

Chép kết quả sắp xếp vào :

Sao chép danh sách đã sắp xếp vào phạm vi ô bạn ghi rõ.

Kết quả sắp xếp

Hãy lựa chọn một phạm vi ô trong đó bạn muốn hiển thị danh sách đã sắp xếp, hoặc nhập một phạm vi ô vào hộp nhập liệu.

Kết quả sắp xếp

Nhập phạm vi ô trong đó bạn muốn hiển thị danh sách đã sắp xếp, hoặc chọn một phạm vi đặt tên trong danh sách.

Thứ tự sắp xếp riêng

Nhấn vào đây, sau đó chọn thứ tự sắp xếp riêng đã muốn.

Thứ tự sắp xếp riêng

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists .

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Hãy lựa chọn ngôn ngữ cho các quy tắc ngôn ngữ.

Tùy chọn

Hãy lựa chọn một tùy chọn sắp xếp cho ngôn ngữ đó. Chẳng hạn, bật tùy chọn « sổ điện thoại » cho tiếng Đức để bao gồm dấu hai chấm ở trên khi sắp xếp.

Hướng

Trên xuống dưới (sắp xếp cột)

Sắp xếp các hàng theo những giá trị trong các cột hoạt động của phạm vi đã chọn.

Trái sang phải (sắp xếp cột)

Sắp xếp các cột theo những giá trị trong các cột hoạt động của phạm vi đã chọn.

Vùng dữ liệu

Hiển thị phạm vi ô cần sắp xếp.

Please support us!