Tiêu chuẩn Sắp xếp

Hãy ghi rõ những tùy chọn sắp xếp cho phạm vi đã chọn.

note

Kiểm tra xem bạn đã bao gồm bất cứ tiêu đề hàng/cột trong vùng chọn.


Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icon Sort Ascending

Sắp tăng dần

Icon Sort Descending

Sắp giảm dần


Sắp xếp theo

Select the column that you want to use as the primary sort key.

Tăng dần

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. The sorting rules are given by the locale. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language Settings - Languages.

Giảm dần

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language Settings - Languages.

Rồi theo

Select the column that you want to use as the secondary sort key.

Tăng dần

Sorts the selection from the lowest value to the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Giảm dần

Sorts the selection from the highest value to the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Sắp tăng/giảm dần

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Biểu tượng trên thanh công cụ Chuẩn

Icon Sort Ascending

Sắp tăng dần

Icon Sort Descending

Sắp giảm dần

Please support us!