Sort

Sắp xếp những hàng được chọn tùy theo các điều kiện bạn ghi rõ. LibreOffice tự động nhận ra và lựa chọn các phạm vi cơ sở dữ liệu.

note

Bạn không thể sắp xếp dữ liệu nếu tùy chọn Ghi thay đổi đã được bật.


Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Sort....


Tiêu chuẩn Sắp xếp

Hãy ghi rõ những tùy chọn sắp xếp cho phạm vi đã chọn.

Tùy chọn

Đặt thêm tùy chọn sắp xếp.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!