Select Range

Lựa chọn một phạm vi cơ sở dữ liệu mà bạn đã xác định dưới Dữ liệu > Xác định Phạm vi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Select Range.


Phạm vi

Liệt kê những phạm vi cơ sở dữ liệu sẵn sàng. Để lựa chọn một phạm vi cơ sở dữ liệu nào đó, nhấn vào tên của nó, sau đó nhấn nút OK.

Please support us!