Tùy chọn

Chứa nhãn cột

Một số phạm vi ô được chọn chứa nhãn.

Chèn hay xoá ô

Automatically inserts new rows and columns into the database range in your document when new records are added to the database. To manually update the database range, choose Data - Refresh Range.

Giữ định dạng

Áp dụng định dạng ô đã tồn tại của tiêu đề và hàng dữ liệu đầu cho toàn bộ phạm vi cơ sở dữ liệu.

Không lưu dữ liệu đã nhập

Chỉ lưu một tham chiếu đến cơ sở dữ liệu, không phải nội dung của ô.

Nguồn:

Hiển thị thông tin về nguồn cơ sở dữ liệu hiện thời và bất cứ toán tử nào đã có.

Nhiều <<

Ẩn các tùy chọn bổ sung.

Please support us!