Define Range

Xác định một phạm vi cơ sở dữ liệu dựa vào những ô được chọn trên trang tính.

note

Bạn chỉ có thể lựa chọn một phạm vi ô hình chữ nhật.


Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Define Range.


Tên

Hãy nhập tên cho phạm vi cơ sở dữ liệu cần xác định, hoặc chọn một tên đã có trong danh sách.

Phạm vi

Hiển thị phạm vi ô được chọn.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Thêm/Sửa

Thêm phạm vi ô được chọn vào danh sách các phạm vi cơ sở dữ liệu, hoặc sửa đổi một phạm vi cơ sở dữ liệu đã có.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Nhiều >>

hiển thị thêm tùy chọn.

Please support us!