Freeze Rows and Columns

Chia trang tính ở góc trên bên trái ô được chọn, sau đó thì vùng ở góc trên bên trái không còn có khả năng cuộn lại.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Freeze Rows and Columns.


Please support us!