Freeze Rows and Columns

Chia trang tính ở góc trên bên trái ô được chọn, sau đó thì vùng ở góc trên bên trái không còn có khả năng cuộn lại.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

From toolbars:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


Please support us!