Xẻ

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Split Window.


Hàng hay cột đông cứng dạng đầu trang

Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể sử dụng con chuột để chia cửa sổ theo chiều ngang hay dọc. Để làm như thế, kéo vào cửa sổ đường thẳng màu đen đậm nằm bên trên thanh cuộn dọc hay bên phải thanh cuộn ngang. Một đường thẳng màu đen đậm sẽ ngụ ý cửa sổ bị chia ở đâu.


Một cửa sổ bị xẻ có các thanh cuộn riêng trong mỗi phần; trái lại, phần cửa sổ cố định không có khả năng cuộn.

Please support us!