Tự động Nhập

Bật/tắt chức năng Tự động Nhập, mà tự động điền nốt mục nhập, dựa vào các mục nhập trong cùng một cột. Cột được quét đến số tối đa là 2000 ô bảng hay 200 chuỗi khác nhau.

Deactivating Automatic Changes

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoInput.


Chuỗi văn bản điền nốt cũng được tô sáng.

Trong khi bạn gõ công thức dùng ký tự tương ứng với mục nhập trước, một Gợi ý Trợ giúp sẽ xuất hiện, liệt kê 10 hàm vừa dùng trong Trợ lý Hàm, từ tất cả các tên phạm vi đã xác định, từ tất cả các tên phạm vi cơ sở dữ liệu, và từ nội dung của tất cả các phạm vi nhãn.

Chức năng Tự động Nhập phân biệt chữ hoa/thường. Ví dụ, nếu bạn đã gõ « Tổng » vào một ô nào đó, bạn không thể gõ « tổng » vào ô khác cùng cột đến khi tắt Tự động Nhập.

Please support us!