Tự động tính

Tự động tính lại tất cả các công thức trong tài liệu đó.

Sửa đổi trang tính thì tất cả các ô được tính lại. Bất cứ đồ thị nào trên trang tính đó sẽ cũng được vẽ lại.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Calculate - AutoCalculate.


Please support us!