Bảo vệ Trang tính

Protects the cells in the current sheet from being modified. Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Protect Sheet.


Biểu tượng Cảnh báo

Để bảo vệ các ô khỏi sửa đổi thêm nữa, bạn cần phải bật tùy chọn Bảo vệ trên trang thẻ Định dạng > Các ô > Bảo vệ ô, hoặc trong trình đơn ngữ cảnh Định dạng các ô.


Unprotected cells or cell ranges can be set up on a protected sheet by using the Tools - Protect Sheet and Format - Cells - Cell Protection menus:

  1. Hãy lựa chọn những ô không nên được bảo vệ

  2. Chọn Định dạng > Các ô > Bảo vệ ô. Tắt tùy chọn Bảo vệ, sau đó bấm nút OK.

  3. On the Tools - Protect Sheet menu, activate protection for the sheet. Effective immediately, only the cell range you selected in step 1 can be edited.

To later change an unprotected area to a protected area, select the range. Next, on the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box. Finally, choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.

Chức năng bảo vệ trang tính cũng ảnh hưởng đến trình đơn ngữ cảnh của thẻ trang tính ở dưới màn hình. Tuy nhiên, không thể chọn lệnh Xoá hay Chuyển/Chép.

Nếu một trang tính được bảo vệ, bạn không thể sửa đổi hay xoá Kiểu dáng Ô nào.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Một khi lưu được thì trang tính được bảo vệ chỉ có thể được lưu lại bằng cách sử dụng câu lệnh Tập tin > Lưu dạng.

Password (optional)

Allows you to enter a password to protect the sheet from unauthorized changes.

Biểu tượng Ghi chú

Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet Structure, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.


Please support us!