Scenarios

Defines a scenario for the selected sheet area.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Scenarios.


Dùng kịch bản

Tên của kịch bản

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Chú thích

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Thiết lập

Phần này được dùng để định nghĩa một số thiết lập được dùng khi hiển thị kịch bản.

Hiển thị viền

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Chép ngược

Sao chép vào kịch bản hoạt động các giá trị ô được bạn thay đổi. Không bật tùy chọn này thì kịch bản không thay đổi khi bạn thay đổi giá trị ô. Ứng xử của thiết lập Chép ngược phụ thuộc vào chức năng bảo vệ ô, bảo vệ trang tính, và Ngăn cản thay đổi.

Chép toàn bộ trang tính

Sao chép toàn bộ trang tính vào một trang tính kịch bản bổ sung.

Ngăn cản thay đổi

Ngăn cản thay đổi trong kịch bản hoạt động. Ứng xử của thiết lập Chép ngược phụ thuộc vào chức năng bảo vệ ô, bảo vệ trang tính, và Ngăn cản thay đổi.

Please support us!