Tự động Cập nhật

Tự động cập nhật tất cả các vết trên trang tính khi nào bạn sửa đổi công thức.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


Các mũi tên phát hiện trong tài liệu đều được cập nhật theo những điều kiện theo đây:

Please support us!