Cập nhật vết

Vẽ lại mọi vết trên trang tính. Công thức bị sửa đổi khi vết được vẽ lại cũng được xử lý.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


Các mũi tên phát hiện trong tài liệu đều được cập nhật theo những điều kiện theo đây:

Please support us!