Chế độ điền

Kích hoạt Chế độ điền trong chức năng phát hiện. Con trỏ chuột thay đổi sang một ký hiệu đặc biệt, và bạn có thể nhấn vào bất cứ ô nào để thấy một vết dẫn tới ô tiền lệ. Để ra khỏi chế độ này, bấm phím Esc, hoặc nhấn vào câu lệnh Kết thúc chế độ điền trong trình đơn ngữ cảnh.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - Fill Mode.


Chức năng Chế độ điền trùng với câu lệnh Tìm vết tiền lệ nếu bạn gọi chế độ này lần đầu tiên. Hãy dùng trình đơn ngữ cảnh để bật thêm tùy chọn cho Chế độ điền và để ra khỏi chế độ này.

Please support us!