Tìm vết lỗi

Vẽ các mũi tên tìm vết tới tất cả các ô tiền lệ mà gây ra giá trị lỗi trong một ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Please support us!