Bỏ đồ phụ thuộc

Xoá một cấp các mũi tên tìm vết được tạo bởi câu lệnh Tìm vết phụ thuộc.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!