Bỏ tiền lệ

Xoá một cấp của các mũi tên tìm vết được chèn dùng câu lệnh Tìm vết tiền lệ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective - Remove Precedents.


Please support us!