Phát hiện

Câu lệnh này kích hoạt chức năng Phát hiện Bảng tính. Dùng chức năng này, bạn có thể tìm vết phụ thuộc từ ô công thức hiện thờ tới các ô trên bảng tính.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Detective.


Một khi xác định một vết, bạn có thể chỉ tới vết dùng con trỏ chuột. Con trỏ sẽ thay đổi hình. Nhấn đôi vào vết dùng con trỏ này, để lựa chọn ô đã tham chiếu ở kết thúc của vết đó.

Tìm vết tiền lệ

Chức năng này hiển thị quan hệ giữa ô hiện thời chứa công thức và các ô được dùng trong công thức.

Bỏ tiền lệ

Xoá một cấp của các mũi tên tìm vết được chèn dùng câu lệnh Tìm vết tiền lệ.

Tìm vết phụ thuộc

Vẽ các mũi tên tìm vết đến ô hoạt động từ các công thức phụ thuộc vào giá trị trong ô hoạt động.

Bỏ đồ phụ thuộc

Xoá một cấp các mũi tên tìm vết được tạo bởi câu lệnh Tìm vết phụ thuộc.

Bỏ mọi vết

Gỡ bỏ tất cả các mũi tên tìm vết khỏi bảng tính.

Tìm vết lỗi

Vẽ các mũi tên tìm vết tới tất cả các ô tiền lệ mà gây ra giá trị lỗi trong một ô đã chọn.

Nhãn dữ liệu sai

Đánh dấu tất cả các ô trên trang tính mà chứa giá trị nằm ở ngoại các quy tắc thẩm tra.

Cập nhật vết

Vẽ lại mọi vết trên trang tính. Công thức bị sửa đổi khi vết được vẽ lại cũng được xử lý.

Tự động Cập nhật

Tự động cập nhật tất cả các vết trên trang tính khi nào bạn sửa đổi công thức.

Chế độ điền

Kích hoạt Chế độ điền trong chức năng phát hiện. Con trỏ chuột thay đổi sang một ký hiệu đặc biệt, và bạn có thể nhấn vào bất cứ ô nào để thấy một vết dẫn tới ô tiền lệ. Để ra khỏi chế độ này, bấm phím Esc, hoặc nhấn vào câu lệnh Kết thúc chế độ điền trong trình đơn ngữ cảnh.

Please support us!