Gạch nối từ

Lệnh Gạch nối từ gọi hộp thoại để đặt chức năng gạch nối từ trong LibreOffice Calc.

Để truy cập lệnh này...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


Bạn chỉ có thể bật chức năng tự động gạch nối từ trong LibreOffice Calc khi tính năng ngắt hàng đang chạy.

Gạch nối từ cho các ô đã chọn.

  1. Hãy lựa chọn những ô bảng cho chúng bạn muốn thay đổi tình trạng gạch nối từ.

  2. Chọn lệnh Công cụ > Ngôn ngữ > Gạch nối từ.

  3. Hộp thoại Định dạng ô xuất hiện với trang thẻ Sắp hàng còn mở.

  4. Đánh dấu hai tùy chọn Tự động cuộn văn bảnGạch nối từ.

Gạch nối từ cho Đối tượng Vẽ

  1. Chọn một đối tượng vẽ.

  2. Chọn lệnh Công cụ > Ngôn ngữ > Gạch nối từ.

  3. Mỗi lần bạn gọi câu lệnh này, bạn bật hay tắt chức năng gạch nối từ cho đối tượng vẽ đó. Một dấu kiểm ngụ ý trạng thái hiện thời.

Please support us!