Tự động Định dạng

Hãy sử dụng câu lệnh này để áp dụng một Tự động Định dạng cho một vùng trang tính đã chọn, hoặc để xác định các Tự động Định dạng của mình.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

Tự động Định dạng


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Định dạng

Hãy chọn một Tự động Định dạng đã xác định sẵn, để áp dụng cho một vùng đã chọn trên trang tính.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Thêm

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Thay tên

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Định dạng

Trong phần này, bạn có thể chọn hay bỏ chọn những tùy chọn định dạng sẵn sàng. Muốn giữ bất cứ thiết lập nào hiện thời trên bảng tính thì bỏ chọn tùy chọn tương ứng.

Định dạng Số

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại định dạng số của định dạng đã chọn.

Viền

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại viền của định dạng đã chọn.

Phông

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại phông chữ của định dạng đã chọn.

Mẫu

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại mẫu của định dạng đã chọn.

Sắp hàng

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại tình trạng canh lề của định dạng đã chọn.

Chỉnh tự động bề rộng/cao

Bật tùy chọn này thì ghi rõ bạn muốn giữ lại chiều rộng và chiều cao của các ô đã chọn của định dạng đã chọn.

Please support us!