Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Để truy cập lệnh này...


Áp dụng một kiểu dáng ô như thế nào :

  1. Hãy lựa chọn ô hay phạm vi ô.

  2. Double-click the style in the Styles window.

Cell Styles

Displays the list of the available Cell Styles.

Icon Cell Styles

Kiểu dáng ô

Page Styles

Displays the Page Styles available.

Icon Page Styles

Kiểu dáng Trang

Chế độ Định dạng Điền

Turns the Fill Format mode on and off. Use the paint can to assign the Style selected in the Styles window.

Icon Fill Format Mode

Chế độ Định dạng Điền

Áp dụng một kiểu dáng mới dùng xô sơn như thế nào :

  1. Select the desired style from the Styles window.

  2. Nhấn vào biểu tượng Chế độ Định dạng Điền.

  3. Nhấn vào một ô nào đó để định dạng nó, hoặc kéo con chuột qua một phạm vi nào đó để định dạng toàn bộ phạm vi đó. Lặp lại hành động này cho các ô và phạm vi khác.

  4. Nhấn lại vào biểu tượng Chế độ Định dạng Điền để ra khỏi chế độ này.

Kiểu dáng mới từ vùng chọn

Creates a new style based on the formatting of a selected object. Assign a name for the style in the Create Style dialog.

Icon New Style from Selection

Kiểu dáng mới từ vùng chọn

Cập nhật Kiểu dáng

Updates the Style selected in the Styles window with the current formatting of the selected object.

Icon Update Style

Cập nhật Kiểu dáng

Danh sách Kiểu dáng

Displays the list of the styles from the selected style category.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Nhóm Kiểu dáng

Lists the available style groups.

Please support us!